Khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam - 12/03/2020

Luật hợp đồng là chế định cốt lõi của luật tư nói riêng và của toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung. Do đó, việc xây dựng một cách khoa học khái niệm hợp đồng cũng như các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh nó có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Khái […]

Luật doanh nghiệp 2014 - 04/03/2020

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh […]

Chủ thể hợp đồng là cá nhân và một số vấn đề nghiên cứu - 03/03/2020

Năng lực chủ thể hợp đồng là cá nhân được xem xét không chỉ trong mối tương quan với bên (các bên) còn lại trong một giao dịch cụ thể, mà còn xem xét với chính bản thân cá nhân đó. Điều này hết sức quan trọng, bởi việc nghiên cứu không chỉ đánh giá […]

Bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế trong quan hệ hợp đồng - 26/02/2020

Bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế trong quan hệ hợp đồng TƯỞNG DUY LƯỢNG (Nguyên Phó chánh án, Tòa án Nhân dân tối cao). Tóm tắt: Để bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế trong quan hệ hợp đồng, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trước hết cần bổ sung, […]