Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại dưới góc độ luật môi trường - 26/02/2020

TRẦN LINH HUÂN (Khoa Luật Thương mại – Trường Đại học Luật TP.HCM) – Song song với sự phát triển của nền kinh tế, con người đã tạo ra nhiều loại chất thải nguy hại, điều này đe dọa đến môi trường và con người. Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu […]