Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài - 26/02/2020

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hồ Nguyễn Quân – Tòa án quân sự Khu vực 1 Quân khu 4 – Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài được hiểu là: các bên chủ thể bao gồm bên gây thiệt hại và […]