Phạm vi áp dụng của Công ước CISG cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - 26/02/2020

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH (Khoa Luật Đại học Huế) – Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa thế giới đang điều chỉnh các giao dịch chiếm khoảng 80% thương mại hàng hóa thế giới. Công ước này đã có hiệu lực tại Việt Nam từ đầu năm 2017. Bài viết […]