Các loại tài sản, hợp đồng được đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu - 26/02/2020

THANH TRÀ – Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 về hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể […]